ஐங்குறுநூறு

TNPSC, TNPSC Group 4 இலக்கியம், TNPSC Group 4 பொதுத்தமிழ்,

11th தமிழ் இயல் 2 ஐங்குறுநூறு (நூல் வெளி)

• ஐந்து + குறுமை + நூறு = ஐங்குறுநூறு.

மூன்றடிச் சிற்றெல்லையும் ஆறடிப் பேரெல்லையும் கொண்ட அகவற்பாக்களால் ஆன நூல்.

திணை ஒன்றிற்கு நூறு பாடல்களாக, ஐந்து திணைகளுக்கு ஐந்நூறு பாடல்கள் கொண்டது.

ஐந்து திணைகளைப் பாடிய புலவர்கள்: குறிஞ்சித்திணை - கபிலர், முல்லைத்திணை - பேயனார், மருதத்திணை ஓரம்போகியார், நெய்தல் திணை அம்மூவனார், பாலைத்திணை - ஓதலாந்தையார்.

• ஐங்குறுநூற்றின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலைப் பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.

• இந்நூலைத் தொகுத்தவர் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர்க்கிழார்.

• தொகுப்பித்தவர் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ் சேரலிரும்பொறை.

பேயனார், சங்ககாலப் புலவர்களுள் ஒருவர்.

• இவர் இயற்றிய 105 பாடல்கள் கிடைத்துள்ளன.

1. மூன்றடிச் சிற்றெல்லையும் ஆறடிப் பேரெல்லையும் கொண்ட அகவற்பாக்களால் ஆன நூல் எது? (2022, 2019 Group 4)

(A) ஐங்குறுநூறு    

(B) குறுந்தொகை     

(C) கலித்தொகை     

(D) புறநானூறு.        

2. தவறான இணையைத் தேர்வு செய்க: (2019 Group 4)  

(A) குறிஞ்சி – கபிலர்           

(B) முல்லை – ஓதலாந்தையார்    

(C) மருதம் – ஓரம்போகியார்         

(D) நெய்தல் – அம்மூவனார்