மின்காந்த அலைகள்

யாகி ஆண்டெனா

yagi antenna

Pyramid Antenna

JP Antenna 

மின்காந்த அலைகள் பரப்புகை

மின்காந்த அலைகள் பரப்புகை Propagation of Electro Magnetic Waves