கிழவனும் கடலும் Quiz

1. கிழவனும் கடலும் என்ற நூலை படைத்தவர் யார்?

ஜான் பார்கின்ஜி
ஜான் பனியன்
எர்னெஸ்ட் ஹெமிங்வே
ஜான் கெல்லர்